Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Cơ sở dữ liệu


Tổng quan

Tổng quan khóa học : Truy vấn Microsoft SQL Server 2012


Về khóa học:
Khóa học này cung cấp cho học viên kỹ năng cần thiết để viết mệnh đề truy vấn Transact-SQL cơ bản trong môi trường Microsoft SQL Server 2012. Thóa học này cung cấp kiến thức nền tảng cơ bản cho các khóa học SQL Server liên quan như, Quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và thông tin kinh doanh. Khóa học này giúp học viên chuẩn bị cho môn thi 70-461 nếu bạn muốn nhận chứng chỉ quốc tế.

Đối tượng tham dự
Khóa học này định hướng tới những người quản trị cơ sở dữ liệu, phát triển cơ sở dữ liệu và chuyên gia về thông tin kinh doanh. Khóa học này cũng có thể dành cho những người làm việc trong môi trường cơ sở dữ liệu lên kế hoạch tham dự các kỳ thi, những chuyên gia phân tích nghiệp vụ và phát triển ứng dụng.

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:
•    Viết các câu lệnh truy vấn SELECT 
•    Truy vấn nhiều bảng 
•    Sử dụng các hàm dựng sẵn 
•    Sử dụng truy vấn con
•    Thực thi thủ tục chứa sẵn 
•    Sử dụng các toán tử
•    Thực hiện quản lý lỗi 
•    Thực hiện giao dịch 
•    Sử dụng biểu thức bảng
•    Sắp xếp và lọc dữ liệu 
•    Sử dụng cửa sổ bảng sếp hạng, chức năng thống kê
•    Truy vấn  SQL Server metadata
•    Lập trình với T-SQL
•    Cải tiến hiệu năng truy vấn 

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.