Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Phát triển ứng dụng


Tổng quan

Tổng quan về khóa học: Phát triển các giải pháp truy cập dữ liệu sử dụng Microsoft Visual Studio 2010


Về khóa học:

Khóa học này dành cho người phát triển có kiến thức cơ bản về truy cập dẽ liệu(CRUD) trong môi trường ứng dụng Windows và Web nhắm tối ưu hiệu năng mã truy cập dữ liệu sử dụng ADO.NET Entity Framework, LINQ, WCF Data Services, Sync Framework, và ADO.NET.

Yêu cầu đối với học viên khi tham dự khóa học này:

•    Có kinh nghiệm phát triển ứng dụng đa tầng truy cập các nguồn dữ liệu khác nhau 
•    Có kinh nghiệm thực hiện gắn kết dữ liệu trong các ứng dụng 
•    Một số kinh nghiệm sử dụng LINQ và ADO.NET 
•    Hiểu khái niệm về Entity Framework 

Sau khi hoàn thành khóa học này, các học viên có thể:

•    Đánh giá các trường hợp sử dụng, và lựa chọn sự kết hợp phù hợp về kỹ thuật và công cụ truy cập dữ liệu cho từng trường hợp
     sử dụng. Mô tả vai trò của Entity Framework,  WCF Data Services, và ADO.NET để xây dựng và duy trì các ứng dụng. Sử dụng
     LINQ nhằm đảm bảo cải tiến hiệu suất và chất lượng của các ứng dụng.
•    Sử dụng các công cụ được cung cấp bởi Entity Framework để ánh xạ tới mô hình khái niệm sử dụng nghiệp vụ logic của ứng
     dụng đến mô hình dữ liệu được cung cấp bởi cơ sở dữ liệu. 
•    Truy vấn Entity Data Model (EDM) sử dụng các phương thức chung như LINQ to Entities, Entity SQL, và các lớp trong không gian
     tên EntityClient.
•    Thực hiện các công việc sửa đổi dữ liệu trong mô hình EDM.
•    Giải thích chức năng của mô hình dịch vụ đối tượng được thực hiện bởi  Entity Framework và hỗ trợ bởi các API của đối tượng
     dịch vụ để chỉ ra các vấn đề gặp phải trong các ứng dụng doanh nghiệp phải quản lý, cũng như các vấn đề xử lý truy cập dữ liệu
     đồng thời .
•    Mô tả thực hành tốt nhất để thiết kế và xây dựng tâng truy cập dữ liệu một cách linh hoạt và tối ưu sử dụng các đối tượng dịch
      vụ.
•    Tùy chỉnh và mở rộng các thực thể với nghiệp vụ logic và sử dụng các ánh xạ nâng cao để  hình thành mô hình dữ liệu gắn với
     các yêu cầu nghiệp vụ của ứng dụng.
•    Sử dụng lại các lớp trong xây dựng tầng truy cập dữ liệu sử dụng Entity Framework.
•    Đưa ra các vấn đề kiến trúc có thể phát sinh khi xây dựng các ứng dụng  đa tầng cho doanh nhiệp sử dụng Entity Framework.
•    Xây dựng các giải pháp mở rộng có thể cập nhật dữ liệu trong ứng dụng đa tầng sử dụng Entity Framework.
•    Truy cập dữ liệu ngắt tuyến hoặc dữ liệu có giới hạn về mặt khả năng sẵn sàng trong các ứng dụng máy trạm.
•    Thiết kế, phát triển và sử dụngmột  WCF Data Service đơn giản 
•    Sử dụng WCF Data Services để cập nhật và xóa dữ liệu nhằm quản lý nhiều người dùng.
•    Phát triển các ứng dụng có thể truy vấn và cập nhật dữ liệu sử dụng ADO.NET có hiệu suất và tính linh hoạt cao 
•    Giải thích cách sử dụng  LINQ to SQL  với mô hình hợp lý, tóm lược các chi tiết ở mức độ thấp của truy vấn các bảng ADO.NET
     và tập kết quả.

 

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.