Đào tạo nguồn nhân lực về công nghệ

yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp giảm chi phí, tăng khả năng cạnh tranh
esvn

Cơ sở dữ liệu


Tổng quan

Tổng quan khóa học: Phát triển cơ sở dữ liệu Microsoft SQL Server 2012


Về khóa học:
Khóa học này các học viên sẽ được giới thiệu SQL Server 2012 và mô tả thiết kế bảng logic, lập chỉ mục và các kế hoạch truy vấn. Khóa học tập trung vào việc tạo các đối tượng cơ sở dữ liệu bao gồm các View, Thủ tục chứa sẵn, cùng với các tham số và hàm. Các vấn đề chung khác về mã thủ tục, chẳng hạn như giao dịch, xử lý đồng thời, xử lý lỗi, và SQL CLR cũng được giới thiệu trong khóa học này. Ngoài ra khóa học này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho môn thi thi 70-464

Đối tượng tham dự:

Đối tượng tham dự  chính cho khóa học này là các chuyên gia CNTT, những người muốn nắm vững các kỹ kỹ năng về sản phẩm và tính năng SQL Server 2012 cũng như công nghệ để thực hiện một cơ sở dữ liệu.

Sau khi hoàn thành khóa học các học viên có thể:

•    Giới thiệu toàn bộ nền tảng SQL Server và các công cụ chính của nó. Bao gồm các phiên bản, nền tảng cơ bản đối tượng lắng nghe mạng, khái niệm dịch vụ và tài khoản dịch vụ
•    Xác định các kiểu dữ liệu phù hợp được sử dụng khi thiết kế bảng, chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu, và tạo ra các bí danh cho kiểu dữ liệu.
•    Hãy nhận biết và thực hành thiết kế tốt về bảng SQL Server và có thể tạo ra các bảng bằng cách sử dụng T-SQL. (Lưu ý: phân vùng  bảng nằm ngoài phạm vi khóa học này.
•    Thực hiện các ràng buộc PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, DEFAULT, CHECK và UNIQUE, cũng như kiểm tra các tầng ràng buộc.
•    Xác định cột duy nhất phù hợp kết hợp các chiến lược chỉ mục 
•    Tạo bảng như heaps và bảng với chỉ mục nhóm. Cũng như định hướng các thiết kế cho một bảng và đề xuất một kiến trúc thích hợp.
•    Đọc và giải thích chi tiết các thành phần chung cho kế hoạch thực hiện.
•    Thiết kế các chỉ mục non-clustered hiệu quả.
•    Thiết kế và thực hiện các View
•    Thiết kế và thực hiện các thủ tục chứa sẵn
•    Làm việc với các kiểu bảng, Các giá trị tham số bảng sử dụng đoạn lệnh MERGE để tạo các thủ tục chứa sẵn cập nhật kho dữ liệu.
•    Thiết kế và thực hiện các hàm, cả hai vô hướng và bảng giá trị. (Ngoài ra, mô tả các vấn đề liên quan đến hiệu suất).
•    Thực hiện điều tra cơ bản của một tình huống đình trệ và mức độ độ cô lập giao dịch ảnh hưởng đến tính đồng thời ứng dụng như thế nào.
•    Sử dụng cả hai cách quản lý lỗi T-SQL truyền thống và cấu trúc xử lý ngoại lệ.
•    Thiết kế và thực hiện DML Trigger
•    Tìm hiểu sử dụng phù hợp với việc tích hợp SQL CLR và thực hiện .NET assembly trong SQL Server.
•    Lưu dữ liệu  XML và các lược đồ trong SQL Server.
•    Thực hiện truy vấn cơ bản dữ liệu XML trong SQL Server.
•    Làm việc với các kiểu dữ liệu GEOGRAPHY và GEOMETRY 
•    Thực hiện truy vấn chỉ mục toàn văn

 
  • Tầng 07, tòa nhà Intracom, 82 Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
  • Phone: 024.3787.2323
  • Hotline: 0962.14.12.16-0989.532.900
  • Fax: (+84-4) 3787 2071
  • Email: info@esvn.com.vn
Logo ESVN
Copyright © 2017 ESVN.,JSC. All rights reserved.